Home / NEW / การนิเทศก์และกล่าวต้อนรับคุณครูคนใหม่

การนิเทศก์และกล่าวต้อนรับคุณครูคนใหม่

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2558 ผู้อำนวยการชาตรี  จันทน์ต้น และหัวหน้าฝ่ายงานต่างๆ ในโรงเรียน ร่วมนิเทศการสอนครูที่มาประจำการใหม่ ในโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร ได้แก่  คุณครูมัตติกา  ริยะนิจ คุณครูนาฎศิลป์ ครูปุณญภัส ตระกูลมา คุณครูภาษาไทย  ครูอธิวัฒน์  แก้ววงศา คุณครูคณิตศาสตร์  ปุณณพัฒพล เวียงสิมมา คุณครูสังคม คุณครูปรีดา  บุตตะราช คุณครูพละศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

ภาพ/ ข่าว :  ศิริขวัญ  วันทาวงศ์ / พัชญ์ชิสา  อภิกุลวราศิษฐ์

Check Also

การกำหนดมาตรการการเปิดภาคภาคเรียนที่ 1/2563