Home / บุคลากรอื่นๆ

บุคลากรอื่นๆ

 ฝ่ายสนันสนุน

nathep ชื่อ-สกุล:นายสุเทพ สีตระการ
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถ
โทรศัพท์ :
อีเมล:
 ndet ชื่อ-สกุล:นายสมเดช แสงแก้ว
ตำแหน่ง :นักการภารโรง
โทรศัพท์ :
อีเมล:
 jew ชื่อ-สกุล:นางดรุณี ไชยอยู่
ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ
โทรศัพท์ :
อีเมล:

Leave a Reply