Home / ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

 

 

…โรงเรียนเดื่อวิทยาคารเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านเสี่ยน ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
ได้รับอนุญาตจากกรมสามัญศึกษาให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนท่าบ่อ
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2535ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยได้รับบริจาคพื้นที่
จากประชาชนและสภาตำบลบ้านเดื่อบริเวณป่าช้าบ้านเสี่ยนเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน บนเนื้อที่
31 ไร่ 2 งาน โดยมีนายฉลาด นิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ผู้บริหาร และนายโสภณ สรรพศิลป์ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานของโรงเรียน
…ปีการศึกษา 2537 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร
สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2537 และได้แต่งตั้ง
นายโสภณ สรรพศิลป์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
…ปีการศึกษา 2540 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้โรงเรียนเปิดทำการ
สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
…ปัจจุบันในปีการศึกษา2551 โรงเรียนเดื่อวิทยาคารเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1–6 จำนวน 16 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 544 คน โดยมี
นายชาตรี จันทน์ต้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปรัชญา
“นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อักษรย่อ
“ด.ว.”

คำขวัญ
“รักการเรียน เพียรศึกษา พัฒนาตนเอง”

สีประจำโรงเรียน
แสด – ดำ”

Leave a Reply