Home / ผลงานดีเด่นของครู

ผลงานดีเด่นของครู

๑. นายนิรันดร พันธ์ทรัพย์ รางวัลครูผู้ฝึกสอน  ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่าง วันที่ ๖-๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. นายนิรันดร พันธ์ทรัพย์ รางวัลครูผู้ฝึกสอน  ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่าง วันที่ ๖-๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. นายสมบัติ พุดนอก และ นางสาวพัชญ์ชิสา  อภิกุลวราศิษฐ์ รางวัลครูผู้ฝึกสอน  ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.๔-ม.๖  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่าง วันที่ ๖-๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. นางสาวอภิญญา จตุเทน รางวัลครูผู้ฝึกสอน  ระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่าง วันที่ ๖-๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๕. นายนิรันดร พันธ์ทรัพย์ รางวัลครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญเงิน การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง ระดับ ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่าง วันที่ ๖-๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๖. นายจิรทีปต์ บุตตะราช รางวัลครูผู้ฝึกสอน รางวัลแชมป์มวยไทยสากลสมัครเล่นระดับประเทศ  กีฬานักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ ๔๐ “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”ระหว่างวันที่ ๒๒-๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครสวรรค์
๗. นางเสาวนีย์ โคตรชมภู รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน  โดยมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท  เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 
๘. นางปราณี มูลสาร รางวัลครูดีเด่นระดับ สพม. ๒๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
๙. นางบังอร พรหมวงศา รางวัลครูดีเด่นระดับ สพม. ๒๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
๑๐. นายนิรันดร พันธ์ทรัพย์ รางวัลครูดีเด่นระดับ สพม. ๒๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

Leave a Reply