Home / ผลงานดีเด่นของนักเรียน

ผลงานดีเด่นของนักเรียน

๑. นายเลิศสุบิน  เหลือขัน รางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่าง วันที่ ๖-๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. นางสาวจิรนันท์ นิโรจน์ รางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่าง วันที่ ๖-๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. นางสาวจรัญญา  ผาบเสี่ยน นายปัญญา  บุตรศรี นางสาวอรพรรณ  ยะสุนธร รางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.๔-ม.๖  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่าง วันที่ ๖-๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. นางสาวสุวิษา สีดามาตย์ รางวัลระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถ  ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่าง วันที่ ๖-๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๕. นางสาวธรพร  รอดจุ้ย รางวัลระดับเหรียญเงิน  การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง ระดับ ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่าง วันที่ ๖-๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๖. นายไชยวัฒน์ ศรีทาพา รางวัลแชมป์มวยไทยสากลสมัครเล่นระดับประเทศ กีฬานักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐   “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”ระหว่างวันที่ ๒๒-๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครสวรรค์

Leave a Reply