Home / ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร

ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร

๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

๒ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ ประเภท ผู้สนับสนุน โดย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๓ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ โดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เมื่อวันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๔  ได้รับรางวัล MOE  AWARDS  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ประเภทสถานศึกษาผลงานระดับดีเด่น เมื่อวันที่    ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

Leave a Reply