Home / เพลงมาร์ชโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียน

sc09430206
เนื้อร้อง :
ทำนอง :

 

มาพวกเรา เหล่าแสดดำผู้ยิ่งใหญ่
มารวมใจ สามัคคี ที่ล้ำฟ้า
การเรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งจรรยา
เดื่อวิทยา ให้คงอยู่คู่ชาติไทย
มาร่วมทำ ความดี ที่ยึดมั่น
ผูกสัมพันธ์ ไมตรี มิข่มเหง
รักการเรียน เพียรศึกษา พัฒนาตนเอง
ไม่หวั่นเกรง มุ่งหน้า สร้างความดี
พร้อมใจกัน รวมใจกัน ได้ทุกเมื่อ
เพื่อบ้านเดื่อ พันผูก ลูกพระใส
การกีฬา ไม่เคยขลาด มีน้ำใจ
รู้ชนะ รู้อภัย น้ำใจงาม
นักเรียนดี ครูดี เป็นศรีสง่า
เดื่อวิทยา รวมพลัง สู่จุดหมาย
เป็นหนึ่งเดียว จะคงอยู่ คู่หนองคาย
ชีพมลาย ชื่อคงอยู่ คู่ฟ้าดิน
 

Leave a Reply