Home / NEW / โรงเรียนเดื่อวิทยาคารผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา จาก สมศ. แล้ว

โรงเรียนเดื่อวิทยาคารผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา จาก สมศ. แล้ว

โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร ผ่านการประเมินคุณภาพรอบ 3 แล้ว

จึงมั่นใจได้ว่า โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐาน ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

สมศ.รอบ53

เรื่อง / ภาพ : นิภาพร อักษร

Check Also

การกำหนดมาตรการการเปิดภาคภาคเรียนที่ 1/2563