Home / NEW / พิธีเปิดหอประชุมโรงเรียน 27 ธ.ค. 58

พิธีเปิดหอประชุมโรงเรียน 27 ธ.ค. 58

โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร ได้จัดพิธีเปิดหอประชุมโรงเรียน เพื่อเป็นสมบัติแก่ชุมชน และนักเรียน ในการใช้เป็นสถานที่พบปะ สังสรรค์ ประชุม จัดการแสดง และแข่งขันกีฬา เพื่อให้เกิดความรักสามัคคี ทั้งในโรงเรียนและชุมชน โดยได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ นายโสภณ สรรพศิลป์ ซึ่งได้กล่าวแสดงความชื่นชม คณะทำงาน นายชาตรี จันทน์ต้น ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีสาธิต พรหมวงศา รองผู้อำนวยการ นายพิทยา ณ หนองคาย หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ และบุคลากรของโรงเรียน ที่ช่วยกันทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่ง หอประชุม เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชนสืบไป

Check Also

การกำหนดมาตรการการเปิดภาคภาคเรียนที่ 1/2563