Breaking News
Home / NEW / 3#s Sport friendship กีฬาสานสัมพันธ์

3#s Sport friendship กีฬาสานสัมพันธ์

28 มี.ค. 60 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดการแข่งขัน 3#s Sport friendship กีฬาสานสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร โรงเรียนถ่อนวิทยา และโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และเต็มไปด้วยมิตรภาพ

Check Also

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒