Home / NEW / ผอ.เขต เยี่ยมโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร

ผอ.เขต เยี่ยมโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
your help
คนใหม่ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร เพื่อพบปะพูดคุย และให้แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

Check Also

โครงการปกป้องสถาบัน และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เป็นประธานใน โครงการปกป้องสถาบัน และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร ในการนี้มีการแสดงผลงานของโรงเรียนและหน่วยงานในอำเภอท่าบ่อ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก job top