Home / NEW / ผอ.เขต เยี่ยมโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร

ผอ.เขต เยี่ยมโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
your help
คนใหม่ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร เพื่อพบปะพูดคุย และให้แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

Check Also

การกำหนดมาตรการการเปิดภาคภาคเรียนที่ 1/2563