Home / NEW / การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาฯ ก.ต.ป.น. 60

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาฯ ก.ต.ป.น. 60

วันที่ 14 มีนาคม 2561 ศน.ทิพวรรณ ฤทธิ์ธิติ ศึกษานิเทศก์ สพม. 21 เข้าติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ตามโครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 (ก.ต.ป.น) ได้ให้คำแนะนำในการบริหารงานโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่ายให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
editing services

Check Also

โครงการปกป้องสถาบัน และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เป็นประธานใน โครงการปกป้องสถาบัน และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร ในการนี้มีการแสดงผลงานของโรงเรียนและหน่วยงานในอำเภอท่าบ่อ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก job top