Home / NEW (page 2)

NEW

โครงการปกป้องสถาบัน และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เป็นประธานใน โครงการปกป้องสถาบัน และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร ...

Read More »

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาฯ ก.ต.ป.น. 60

วันที่ 14 มีนาคม 2561 ศน.ทิพวรรณ ฤทธิ์ธิติ ศึกษานิเทศก์ สพม. 21 เข้าติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ...

Read More »

โรงเรียนเดื่อวิทยาคารออกแนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

เมื่อวันที่  2 มีนาคม 2561 นายพิทยา ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ออกปฏิบัติการเชิงรุก ...

Read More »

เปิดบ้านวิชาการ ครั้งที่ 1 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายชาตรี จันทน์ต้น ผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร ได้เป็นประธาน เปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ครั้งที่ ...

Read More »

ผอ.เขต เยี่ยมโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 your help ...

Read More »

ประกาศการรับนักเรียน มัธยมศึกษา ประจำปี 2561

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกาศรับสมัครนักเรียน ประกาศจัดตั้งศูนย์รับสมัครนักเรียน

Read More »

3#s Sport friendship กีฬาสานสัมพันธ์

28 มี.ค. 60 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดการแข่งขัน 3#s Sport friendship กีฬาสานสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร ...

Read More »

อบรม “การพัฒนาทักษะ การสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว”

เมื่อวันที่ 19-22 มีนาคม 2560 คุณครูมัตติกา ริยะนิจ นำนักเรียนโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร เข้าร่วม อบรม “การพัฒนาทักษะ การสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว” ...

Read More »

งานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะครูและนักเรียนร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ม.3 รุ่นที่ 23 ม.6 รุ่นที่ 20 เพื่อแสดงความรักและผูกพันธ์ที่มีต่อสถาบัน

Read More »

การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 4- 5 กุมภาพันธ์ นายชาตรี จันทน์ต้น ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้กำลังใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการสอบ ...

Read More »